KaliteAkademi

İSG Eğitimleri

6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işverenin en önemli yükümlülüklerinden birisi de çalışanların eğitimleridir. Çalışanların eğitim konuları Kanunda çok geniş kapsamlı değerlendirilmiş ve işveren çalışanlarına, işin gerektirdiği tüm konularda, iş sağlığı ve meslek hastalıklarını en aza indirmek için gerekli tüm eğitimleri verir, verilmesi için gerekli tüm organizasyonu yapar denilmiştir. Bu nedenle işveren, çalışanları, işyerinde yapılan risk analizi ve değerlendirme sonuçlarına göre tespit edilen konularda, çalışanın yaptığı işle ilgili konularda, kullanılan ekipman, makine ve teçhizat konusunda, konu başlıkları ve diğer detayları ilgili yönetmelikle belirlenmiş genel İSG konularında, işyerinde meydana gelebilecek acil durumlar, bu acil durumlarda yapılacaklar ve müdahale konusunda, ilkyardım konularında eğitim vermekle yükümlüdür. Buradan hareketle 6331 sayılı Kanun kapsamında yasal zorunluluğu bulunan en temel eğitim başlıkları aşağıdaki belirlenmiştir: 

Temel İSG Eğitimleri

Eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır...

  • Kurumun faaliyet gösterdiği işkoluna ve işyerinin fiziksel koşullarına göre yangın riskini değerlendirmek
  • Olası yangın tehlikesine karşı alınması gereken tedbirler hakkında çalışanları bilgilendirmek...


Firmanın imkan ve kabiliyetini göz önüne alarak, uygulanabilir acil durum planlarının nasıl hazırlanması gerektiği, acil durumlara müdahale edecek ilgili kurtarma birimlerinin çalışma prensiplerini belirlemek ve çalışanlara  bilgi vermek, çalışmalar sırasında  karşılaşılabilecek genel acil durumları kapsayacaktır...

Stratejik acil durum planlarının oluşturulması ve gerektiğinde aksaksız uygulanması ile maddi ve manevi zararların en düşük düzeyde tutulmasını sağlamaktadır. Olası acil durumlarda yapılması gerekenler, önceden doğru ve eksiksiz olarak belirlenmeli ve değişen riskler karşısında...


Ülkemizde ve dünyanın birçok diğer ülkesinde yüksekten düşme veya ekipman/cisim düşürme nedeniyle meydana gelen ölümlü kazalar, trafik kazalarından sonra ikinci sırada yer almaktadır. İçerdiği tehlikeler ve risk seviyesi göz önüne alındığında, yüksekte çalışan tüm personel, yaptıkları işe bağlı olarak, uygun eğitimi almalıdır...

Ergonomi verimli, güvenli, konforlu ve etkili insan kullanımı için aletlerin, makinaların, sistemlerin, görevlerin, işlerin ve çevrenin tasarımına insan yetenekleri, sınırları ve diğer karakteristikleri hakkındaki bilgiyi uygulama sürecidir. Bu süreç sayesinde insanın işe uyumu ve işin insana uyumu sağlanmış olur...

İş sağlığı ve güvenliği kurullarının etkin ve sistemli bir çalışma yürütmesinin alt yapısı oluşturarak iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır...

Çalışma ortamındaki tehlike ve risklerin belirlenmesi, risk değerlendirme aşamalarının ve ekiplerinin oluşturulması,  önceliklerin ve kontrol tedbirlerinin belirlenmesi öğretilerek, risk değerlendirmesi ve kontrolünü yapabilmesi 

Küçük ya da büyük meydana gelmiş her Kaza, sistem hatalarının mevcudiyetini gösterdiğinden, gereken derslerin çıkartılması yönünden (üzücü de olsa) aynı zamanda bir fırsattır. Kazaların doğru yöntemlerle soruşturulması, analizlerinin yapılması ve raporlanması  en kısa zamanda ve en etkin Düzeltici ...

İşletmelerin faaliyet gösterdiği sektöre özgü yasal zorunlu olan İSG tedbirlerinin, sektörden kaynaklı iş kazası ve meslek hastalıkları risklerinin azaltılmasına yönelik koruyucu tedbirlerin ve diğer yasal yükümlülüklerin katılımcılara aktarıldığı eğitimlerdir...


Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure