KaliteAkademi
İlkyardım Eğitimi

İlkyardım; kaza ya da ani hastalık durumunda sağlığı tehlikeye girmiş olan kişiye, olay yerinde, profesyonel sağlık ekibi gelinceye kadar durumun kötüleşmesini önlemek amacıyla, ilaçsız olarak, eldeki imkânlarla yapılan müdahalelerdir. Bu müdahaleler profesyonel sağlık ekibi gelinceye, kazazede yaşam belirtileri gösterinceye ya da ilkyardımcı yorgunluktan tükeninceye kadar devam eder.

İlkyardımcı hasta/yaralıya müdahalede ilaç ya da tıbbi malzeme kullanmaz. Kendisinden beklenen, edindiği bilgiler ışığında doğru ve etkili bir ilkyardım uygulamasıdır.

Kaza yerinde ilk 5 dakika içinde uygulanacak etkili bir ilkyardım ile ölümlerin yaklaşık yarısını önleme şansı vardır.

Doğru ve Etkili Müdahalenin Önemi: Kazazedenin yaşamsal fonksiyonlarının durduğu ya da durmak üzere olduğu kaza ya da yaralanmalarda, ilkyardımın ilk 5 dakika içinde başlatılması hayati önem taşır.

Yapılan çeşitli çalışmalarda ülkemizde kazalar sonucu yaralıların %90’ından fazlasının olay yerinde herhangi bir müdahale yapılmadan hastaneye ulaştırıldığı gösterilmiştir.
Kaza ölümlerinin %10’u ilk 5 dakika içinde, %54’ü ise ilk 30 dakika içinde meydana gelmektedir.

Kaza yerinde ilk 5 dakika içinde uygulanacak etkili bir ilkyardım ile ölümlerin yaklaşık yarısını önleme şansı vardır.

Yasal düzenlemeye göre İşyeri Hekiminin “Sertifikalı İlkyardım Eğitimi” verme yetkisi yoktur.

Doğru bilgi ile zaman kaybetmeksizin etkili ve yerinde müdahale yapabilme, hasta/yaralı için hayati önem taşımaktadır. Ancak bilinmeli ki ilkyardımcı her müdahalesinde hayat kurtaracaktır diye bir kural yoktur. Burada asıl önemli olan, yapılan ilkyardımı son yardım haline getirecek yanlış bilgi ve uygulamalardan kesinlikle kaçınmaktır.

“İlkyardım Eğitimi” 2002 yılında yapılan yasal düzenlemeyle ZORUNLU EĞİTİMLER kapsamına alınmıştır.

Tüm Eğitimler
Genel Bilgi
Program İçeriği
Kimler Katılabilir
Sınav / Sertifikasyon
Kayıt
Genel Bilgi

Sertifikalı İlkyardım Eğitimleri yalnızca Sağlık Bakanlığı’ndan onay ve ruhsat almış kurumlar tarafından “İlkyardım Eğitmeni Sertifikası“ bulunan eğitmenlerce verilmektedir.

Sertifika İlkyardım Eğitimlerinde bir grup Bakanlıkça 20 kişi ile sınırlandırılmıştır. Katılımcı sayısı 20 kişiden fazla olan kuruluşlar için 2 veya daha fazla sayıda grup oluşturulmaktadır. İstendiği takdirde eğitimler tüm gruplara eş zamanlı olarak düzenlenebilmektedir.

Katılımcı sayısı 7 kişiden az olan kuruluşların ve bireysel katılımcıların eğitimleri merkezimizde düzenlenen “GENEL KATILIMLI” programlarla gerçekleştirilmektedir. GENEL KATILIMLI eğitimlerin tarihleri kurumumuz tarafından belirlenmektedir.

Kurum-içi eğitim tarihleri eğitim grubunu oluşturan kurum tarafından hafta içi/sonu ya da mesai saati dışında olmak üzere belirlenebilmektedir.

En az 7 katılımcısı olan kuruluşlar eğitimin kendi bünyesinde gerçekleştirilmesini talep edebilmektedir.

Ücretlendirme

Bakanlık Sertifikalı İlkyardım Eğitimlerinin ücreti her ilin İl Sağlık Müdürlüklerinin ücret komisyonları tarafından yıllık olarak belirlenmekte ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmaktadır. Bakanlık, eğitimin standartlarını ve kalitesini korumak amacıyla standart fiyat uygulamakta ve bu fiyatın herhangi bir şekilde değiştirilmesine izin vermemektedir.

Eğitimi veren ve eğitimi alan her kurum Bakanlığın belirlediği eğitim ücretine uymakla yükümlüdür. Bakanlıkça tespit edilen kural dışı uygulamalar sonucu eğitim kurumunun ruhsatı, eğitim alan kurumun sertifikaları iptal edilmektedir.

Program İçeriği
 Temel İlkyardım Eğitimi içeriği aşağıdaki konulardan oluşmaktadır: 
1-Genel İlkyardım Bilgileri, 
2-Temel Yaşam Desteği ve Havayolu Tıkanıklığında İlkyardım
3-Bilinç Bozukluklarında İlkyardım 
4-Kanamalar, Şok ve Göğüs Ağrısında İlkyardım
5-Yaralanmalarda İlkyardım
6-Boğulmalarda İlkyardım
7-Kırık, Çıkık, Burkulmalarda İlkyardım
8-Acil Taşıma Teknikleri, 
9-Böcek Sokmaları ve Hayvan Isırıklarında İlkyardım
10-Zehirlenmelerde İlkyardım 
11-Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmalarında İlkyardım
12-Göz, Kulak, Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım 
Kimler Katılabilir

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun getirdiği yasal zorunluluğa göre;  

 • Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
 • Tehlikeli işyerlerinde, 
 • her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
 • Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, 

Bulundurulması zorunludur. Bu nedenle çalışanların ilkyardım eğitimine katılmaları ve eğitimin ardından yapılan sertifika             sınavında başarılı olarak "ilkyardımcı" sertifikası almaları ile Kanun'un getirdiği yasal zorunluluk gereği yerine getirilmiş                olmaktadır. 

 • Özel güvenlik ve sürücü kursları gibi ilkyardım eğitiminin zorunlu olarak verildiği kurslarda ilkyardım eğitimlerinin, bu Yönetmeliğe göre yetki belgesi almış eğitimciler tarafından verilmesi zorunludur.
 • Milli Eğitim Bakanlığı eğitim programı dahilinde, ilkyardım eğitimi verecek öğretmenlerin 16 saatlik ilkyardım eğitimini almaları zorunludur.
 • Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, Bulundurulması zorunludur. Bu nedenle çalışanların ilkyardım eğitimine katılmaları ve eğitimin ardından yapılan sertifika             sınavında başarılı olarak "ilkyardımcı" sertifikası almaları ile Kanun'un getirdiği yasal zorunluluk gereği yerine getirilmiş                olmaktadır. 
 • Özel güvenlik ve sürücü kursları gibi ilkyardım eğitiminin zorunlu olarak verildiği kurslarda ilkyardım eğitimlerinin, bu Yönetmeliğe göre yetki belgesi almış eğitimciler tarafından verilmesi zorunludur.
 • Milli Eğitim Bakanlığı eğitim programı dahilinde, ilkyardım eğitimi verecek öğretmenlerin 16 saatlik ilkyardım eğitimini almaları zorunludur.
Sınav / Sertifikasyon
Sınav

Katılımcılar eğitim sonunda değerlendirme sınavına tabi olurlar. 

Eğitim tarihinden sonraki 1 ay (30 gün) içinde sınava girmek zorunludur. Bu süre içinde sınava girmeyenlerin eğitimi geçeriz sayılmaktadır.

Sınav tarihi kuruluşların talepleri ön planda tutularak her ilin İl Sağlık Müdürlüklerinden Kurumumuzca alınır. Müdürlüğün onay verdiği bir lokasyonda sınav gerçekleştirilir.

Sınava Bakanlık memurları ve ilkyardım eğitim merkezinde eğitim aldıkları yetkili eğitmenler katılır.

Sınav teorik ve uygulamalı olarak 2 bölümde değerlendirilir.

Bakanlıkça katılımcılara verilen sınav hakkı 2 ‘dir. ( Merkezi Sınav Sistemi ) 

Sertifikasyon

Sınav sonunda başarılı olan katılımcılara, İLKYARDIMCI SERTİFİKASI ve İLKYARDIMCI KİMLİK KARTI verilmektedir.

Sertifikaların geçerlilik süresi 3 yıldır. Bu sürenin sonunda yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre güncelleme eğitimi verilmektedir. Güncelleme Eğitimleri sertifikada belirtilen eğitim sürelerinin yarısı olacak şekilde düzenlenmektedir.

Yönetmeliğe göre sertifika verme yetkisi Sağlık Bakanlığından ruhsatlı eğitim merkezlerine ait olduğundan, sertifika sahibi eğitmenlerce bireysel sertifika verilememektedir.

Kurum doktorlarının düzenledikleri ilkyardım eğitimleri bilgilendirme ile sınırlıdır, kurum doktorlarının eğitim sonrası Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika verme yetkileri bulunmamaktadır.

Kayıt
Eğitime kayıt için aşağıdaki belgelerin kurumumuza teslim edilmesi gerekmektedir. 
 • Kurumumuz tarafından verilen katılımcı bilgi formundaki bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. 
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • 1 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf (taranmış fotoğraf da olabilir)Eğitim Takvimi
Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure