KaliteAkademi
İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Uzaktan Eğitim İlkeleri

İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Uzaktan Eğitim İlkeleri

 1. Eğitim kurumları, Bakanlıkça belirlenen işyeri hekimliği temel eğitim programının uzaktan eğitimle verilebilecek bölümünü Internet üzerinden verecektir.
 2. Uzaktan eğitim; eşzamanlı (senkron) ve eşzamansız (asenkron) yapılır. Eşzamanlı eğitim, uzaktan eğitim süresinin en az 1/10’u kadar olmalıdır. Eşzamanlı eğitimlerde sanal sınıflarda katılımcı sayısı  25 kişiden fazla olamaz.
 3. Her dersin en az bir sorumlu eğiticisi olmalıdır.
 4. Uzaktan eğitimde görev alacak eğitimcilerin ve ders içeriklerini hazırlayacak alan uzmanlarının uzaktan eğitim ve ders içeriği hazırlama konularında eğitilmelerini ilgili eğitim kurumu sağlayacaktır.
 5. Ders içerikleri uluslararası standartlara uygun çoklu ortamlarla (yazılı, işitsel ve ders içeriğine uygun görsel materyal)  desteklenmiş bir şekilde hazırlanacaktır.
 6. Kurum, katılımcının programa katılımını düzenli olarak ilkeler başlıklı (B) bölümünün II/d maddesinde açıklanan esaslar çerçevesinde takip etmek ve istenildiğinde yetkililere sunmak zorundadır.
 7. Uzaktan eğitim, öğrenme yönetim sistemleri ve içerik yönetim sistemleri aracılığı ile yapılır.
 8. Uzaktan eğitim yapacak kurumlar, uzaktan eğitim amacıyla kullandıkları sistemlere Genel Müdürlüğün denetim amaçlı erişimini sağlayacaklardır.
A. Tanımlar

A. Tanımlar

Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,

Kurum: İşyeri hekimliği eğitim kurumunu,

Katılımcı: İşyeri hekimliği belgesi almak için eğitime katılan hekimi,

Öğrenme Yönetim Sistemi (Learning Management System): Katılımcı, eğitici ve yöneticilerin çevrimiçi öğrenme hizmetlerine erişmesini sağlayan ve bunları düzenleyen sistemi,

Eşzamanlı (senkron) eğitim: Eğitici(ler) ile bir ya da daha fazla katılımcının, aynı ders kapsamında, aynı sanal ortamda, aynı zaman diliminde bir arada olduğu eğitimi,

Eşzamansız (asenkron) eğitim: Bir ya da daha fazla katılımcının, aynı ders kapsamında, zamandan ve mekandan bağımsız eğitimi,

Yazılı materyal: Elektronik/manyetik ortamda bulunan her türlü yazıyı,

Görsel materyal: Elektronik/manyetik ortamda bulunan her türlü görüntüyü,

İşitsel materyal: Elektronik/manyetik ortamda bulunan her türlü sesi,

Sanal sınıf: Eğitici(ler) ile katılımcıların aynı anda farklı mekanlarda iletişim içinde oldukları eğitim ortamını,

İfade eder.

B. İlkeler

B. İlkeler

Aşağıdaki başlıklarda belirtilen hususlar kurumun uzaktan eğitim hizmeti sunduğu web sitesinde bulunacaktır.

 1. I. Eğitim programı

  1. a. Derslerin amaç ve öğrenim hedefleri

Her bir dersin amaç ve öğrenim hedefleri kısa, açık ve yalın maddeler halinde belirtilmelidir.

 1. b. Ders programı

i.  Katılımcının her bir ders için harcaması gereken en az zaman belirtilmelidir.

ii.  Katılımcının harcadığı sürenin nasıl ölçüleceği ve katılım süresinin nasıl tespit edileceği açıkça belirtilmelidir.

iii.  Kurum, sanal sınıf uygulamasında, her sınıfın en fazla katılımcı sayısını ve eğiticilerin o sınıfla hangi saatler arasında iletişim içinde olacağını belirtmelidir.

iv.  Sanal sınıf uygulamaları günde en fazla üç saat olacak şekilde planlanmalıdır.

v.  Program güncel bilgileri yansıtmalı ve uygulamaya dönük olmalıdır.

 1. c. Eğitim materyali:

i.  Eğitim içinde kullanılan yazılı, görsel veya işitsel materyallerden herhangi birinin oranı %50’den fazla olamaz. Eğitim içeriğinde kullanılan yazılı, görsel ve işitsel materyalin dağılım oranı belirtilmelidir.

 1. d. Ölçme ve Değerlendirmeler

i.  Katılımcıların kazanımlarını belirlemeye yönelik ne tür ölçme-değerlendirme araç ve yöntemlerinin kullanılacağı belirtilmelidir.

ii.  Katılımcının grup içindeki düzeyi, ölçme ve değerlendirme sonuçlarına dayalı uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak belirlenmelidir.

iii.  Her dersin ve ayrıca programın bütünü için uzaktan eğitim öncesi ve sonrasında katılımcı bilgi düzeyinin belirlenmesine yönelik uygun elektronik ölçme-değerlendirme sistemleri sunulmalıdır.

 1. e. Eser sahipliği

i.  Ders içinde kullanılan materyal, ticari olarak daha önce üretilmiş ise, telif bilgileri belirtilmelidir. Kurum, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun uygulanmasından sorumludur.

ii.  Ders içinde kullanılan materyal, özgün ama kurum dışında hazırlatılmış ise, kurum tarafından hazırlığa katkıda bulunanlarla birlikte hazırlayanlara ilişkin bilgiler belirtilmelidir.

 1. f. Öğrenim yönergeleri

i.  Katılımcının ders içindeki eğitim materyalini nasıl kullanacağı ve çalışma önerileri belirtilmelidir.

 1. I. Eğitim hizmetleri

  1. a. Danışma

i.  Katılımcının uzaktan eğitimle ilgili bilgi almak için kullanabileceği danışma yolları ve sorumluları belirtilmelidir.

ii.  Kurumun katılımcılardan gelen soru ve taleplere nasıl geri bildirim belirtilmelidir. Geri bildirimin süresi 24 saati geçmemelidir.

 1. b. Aksaklık: Uzaktan eğitim süresince oluşabilecek aksaklıklarda, katılımcının nasıl yönlendirileceği ve sorumlular belirtilmelidir.

  1. c. Bildirim

i.  Katılımcı uzaktan eğitim sonunda başarılı ya da başarısız olduğunda, sonucun katılımcıya nasıl bildirileceği ve sonraki süreçler belirtilmelidir.

ii.  Yeterli süreyi ayırmadığı ve/veya katılım ücretini ödemediği için program dışına çıkan katılımcıların sayısı ve isimleri Genel Müdürlüğe bildirilmelidir.

 1. d. Katılımcı izleme

i.  Katılımcıların eğitim programına katılımlarının ve giriş-çıkışlarının nasıl denetlendiği ve bu denetlemenin sıklığı açıkça belirtilmelidir. Yetkililerce istendiğinde bu derse katılım dökümünün hangi yolla ve ne biçimde verileceği açıklanmalıdır.

 1. II. Katılımcı hizmetleri

  1. a. Katılımcı kabulü

i.  Programa katılım şartları ve gerekli belgeler açıkça belirtilmelidir.

ii.  Bu bilgiler beş yıl süreyle saklanmalıdır.

iii.  Bu bilgilerin nasıl saklandığı ve bunlara erişim güvenliğinin nasıl sağlandığı yetkililere bildirilmelidir.

 1. b. Katılımcı kaydı

i.  Programa kayıt süreci tanımlanmalıdır. Tanım içinde:

 1. Katılımcıdan istenen bilgiler,

 2. Katılımcı ile sözleşme,

 3. Katılım ücreti,

 4. Sözleşmenin iptalini gerektiren durumlar

ayrıca belirtilmelidir.

ii.  Kayıt için kullanılan tüm formlar istenmesi halinde yetkililere iletilmelidir.

iii.  Kurum, kayıt için ödenen bedel dışında, herhangi bir nedenle ek bir ücret talep edemez.

 1. III. Katılımcı başarısı ve memnuniyeti

  1. a. Katılımcı başarısı

i.  Katılımcıların başarısını gösteren döküm, istenildiğinde yetkililere bildirilmelidir.

 1. b. Katılımcı memnuniyeti

i.  Programın bütününe ilişkin katılımcı görüşünün nasıl alınacağı belirlenmelidir.

ii.  Memnuniyet görüşlerine ilişkin döküm istenildiğinde yetkililere bildirilmelidir.

 1. IV. Reklam ve tanıtım

Kurum, hiçbir kayıt, kabul ve eğitim materyalinde ve uzaktan eğitim sitesinde herhangi bir ticari şirketin ya da markanın dolaylı ya da doğrudan tanıtımına ve reklamına ya da (sponsorluk dahil) bu anlama gelebilecek kullanımına yer veremez. Kurumun eğitimini başarı ile bitiren ve işyeri hekimliği yapan hekimlerin işyeri adını belirten referansları da bu kapsamdadır.

 1. V. Yapı ve donanım

 2. a. Yapı: Uzaktan eğitimin verildiği merkezin adres ve servis sağlayıcı bilgileri istenildiğinde yetkililere bildirilmelidir.

 3. b. Donanım: Uzaktan eğitim için kullandığı tüm donanımın ve kullandığı yazılımların dökümünü istenildiğinde yetkililere bildirilmelidir.

Yetkililer gerekli gördüğünde, yukarıdaki bilgilere ek açıklamalar isteyebilir. Komisyon, zaman içinde yeni değerlendirmeler yaparak ilkelerle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure