Yeni Mevzuatımızda İşyeri Hekiminin Görevleri Aşağıdaki Başlıklardaki gibi Sıralanmıştır;

 1. Rehberlik ve danışmanlık

 2. Sağlık gözetimi;

 3. Eğitim ve bilgilendirme

 4. İlgili birimlerle işbirliği

Yetkileri ise aşağıdaki gibidir;

 1. İşçiler açısından yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde;

  1. İşyeri bina ve eklentilerinde,

  2. Çalışma metot ve şekillerinde veya

  3. İş ekipmanında

 2. İşverene bildirmek,

  1. Gerekli önlemler alınmazsa Bakanlığa rapor etmek,

Aksi durumda Bakanlıkça önce ihtar verilir, tekrarında yetki 1 yıl süre ile askıya alınır.

 1. İşi geçici olarak durdurmak

  1. (İşyerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işveren veya işveren vekilinin onayını almak kaydıyla)

 2. İSG konularında;

  1. İnceleme ve araştırma yapmak

  2. Gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak

  3. Bütün çalışanlarla görüşmek 

 3. İSG konularında İletişim kurmak – İşbirliği yapmak*

  1. Kurumlarla

  2. Kuruluşlarla

*İşvereni bilgilendirerek ve işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak 

Tam gün çalışan İşyeri Hekimleri;

 1. Mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik

  1. Eğitim

  2. Seminer

  3. Panel

gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir

 1. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle işyeri hekiminin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz

İşyeri hekiminin yükümlülükleri;

 1. İşin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak,

 2. Verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak,

 3. işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile işçinin kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler

İşyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyelerini onaylı deftere yazmak ve bulunması halinde ve gerektiği durumlarda iş güvenliği uzmanı ile birlikte eş zamanlı imzalamak ve suretlerini saklamak zorundadır

Product Added to cart Successfully
Product added to cart failure
Product updated to cart Successfully
Product updated to cart failure
Product deleted from cart Successfully
Product deleted from cart failure